Keliberin ympäristöluvat

Kaivostoiminnalle tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa. Ympäristöluvat myöntää Aluehallintovirasto (AVI) ja lupamääräysten toteutumista valvoo alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Ympäristöluvat

Keliber Oy:llä on voimassa olevat vuonna 2006 annetut ympäristöluvat sekä Läntän litiumkaivoksen toiminalle että Kalaveden tuotantolaitoksen toiminnalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Keliberille helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen Syväjärven avolouhoksen ympäristöluvan sekä Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaista kuivattamista koskevan vesitalousluvan. Aluehallintoviraston päätöksestä toimitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta. Lupapäätös ei ole vielä lainvoimainen.

  • Keliber Oy jätti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta määräyksestä aloittaa varsinaista kaivostoimintaa valmistelevat toimenpiteet ympäristöluvan mukaisesti.
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Keliberille ympäristönsuojelulain mukaisen luvan aloittaa kaivostoimintaa valmistelevat toimenpiteet Syväjärven avolouhoksella.

Vireillä olevat ympäristölupahakemukset

Keliber on jättänyt Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavan litiumkemiantehtaan ympäristölupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 4.12.2020.

Tutustu lupadokumentteihin