Geologia ja tuotanto

Kaustisen alue ympäristöineen on ollut tunnettu spodumeenipegmatiiteistaan aina 1950- ja 1960-luvun taitteesta.

Ensimmäiset viitteet tämän litiumpitoisen mineraalin, spodumeenin, esiintymisestä Kaustisen kallioperässä saatiin Nikulan kylästä vuonna 1959. Sittemmin aluetta on tutkittu eri vuosikymmeninä useassa eri vaiheessa.

Tänä päivänä Keski-Pohjanmaan litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä.

Tuotantoprosessi

Tuotantoprosessi koostuu louhinnasta, rikastusprosessista, lämpökäsittelystä ja hydrometallurgisesta prosessista. Koko prosessiketju malmista akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotantoon on Keliberin hallussa, mikä mahdollistaa muun muassa louhittavan ja rikastettavan malmin määrän optimoinnin.

Malminlouhinta toteutetaan sekä avolouhintana että maanalaisena louhintana. Pääosa louhinnasta tapahtuu avolouhoksissa. Keliberin litiumesiintymien malmi on hyvälaatuista litiummalmia, jossa malmimineraali on spodumeeni.

Rikastusprosessissa malmi murskataan ja jauhetaan. Jauhatuksen jälkeen malmi johdetaan vaahdotukseen. Prosessissa muodostuva vaahdotusrikaste on spodumeenirikastetta. Spodumeenirikaste kuljetetaan edelleen litiumkemiantehtaalle jatkojalostettavaksi.

Litiumkemiantehdas sijoittuu Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueelle eli Kokkolan suurteollisuusalueelle. Kemiantehtaalla spodumeenirikasteen kiderakenne muutetaan korkeassa lämpötilassa β-muotoon (betamuotoon) β-spodumeeniksi, mistä valmistetaan edelleen litiumhydroksidia hydrometallurgisessa prosessissa.

Kemiantehtaan tuotantoprosessi on kehitetty yhdessä Outotecin kanssa ja se perustuu soodaliuotukseen, joka auttaa minimoimaan tuotannon ympäristövaikutukset, sillä muun muassa tuotannossa syntyvät sivuvirrat pystytään hyödyntämään tehokkaasti.

Tuotantomäärät

Arvioidut keskimääräiset tuotantomäärät

  • Malminlouhinta vuodessa keskimäärin 625 000 tonnia
  • Spodumeenirikastetuotanto vuodessa keskimäärin 140 000 tonnia
  • Akkulaatuista litiumhydroksidia vuodessa 15 000 tonnia

3D-animaatio

3D-animaatio malminlouhinnasta, rikastus-, lämpökäsittely- ja hydrometallurgisesta prosessista.

Keliber, 3D-animaatio