Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoitus on vähentää tai kokonaan estää suunnitellun hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia. Arviointiin voivat ja saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

YVA-prosessin ensimmäinen vaihe on ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma arviointia varten tehtävistä selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Varsinainen arviointityö ja arvioinnin johtopäätökset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

YVA:ssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, arvioinnin tulokset otettaan huomioon hankkeen lupaharkinnassa. YVA ei itsessään ole lupa, eikä se oikeuta toiminnan aloittamiseen.

Keliberin YVA-menettelyt

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA

Keliber Oy:n louhosten YVA-menettelyssä 2017-2018 ovat Kaustisen ja Kokkolan alueella sijaitsevat Läntän, Syväjärven, Outoveden, Rapasaaren ja Leviäkankaan esiintymät.

Litiumprovinssin YVA-menettelyssä 2020 tarkastellaan tarkastelee Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosten tuotantomäärien muuttamista sekä rikastamotoimintojen, sisältäen malmin murskauksen ja lajittelun sijoittamista Kaustiselle Päivänevan tai Kalaveden alueille. YVA-menettelyssä selvitetään myös vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja alueen yhdyskuntarakenteeseen.


YVA-menettelyissä tarkastellaan eri toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia.

Litiumkemiantehtaan YVA

Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan toimintoja Kokkolan suurteollisuusalueella (KIP).

Koronapandemiasta johtuen tavanomainen avoin yleisötilaisuus on jouduttu perumaan ja kuvaus toiminnasta sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön näytetään poikkeuksellisesti videotaltiointina.

Kalaveden tuotantolaitokset YVA

Yhtiön aiempi suunnitelma oli rikastaa ja jalostaa yhtiön louhoksilta louhittava malmi Kaustisen Kalaveden kylään suunnittelulla tuotantolaitoksella. Kalaveden tuotantolaitoksen YVA-menettelyssä tarkastellaan tuotantolaitoksen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden ympäristövaikutuksia.

Keliber ilmoitti toukokuussa 2020 siirtävänsä rikastamon päälouhosalueelle. Keliber tekee uuden YVA-selostuksen rikastamon ja louhosten sijoittamiseksi Kaustisen Päivänevan alueelle.